Privacyverklaring

Met onderstaande privacyverklaring wordt uitvoering gegeven aan de in de Algemene verordening gegevensbescherming (”AVG”) neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Aboma verwerkt.

1. Inleiding

In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij als verwerkingsverantwoordelijke met uw persoonsgegevens omgaan. Aboma hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoons- en bedrijfsgegevens. Om onze activiteiten voor u goed te kunnen uitvoeren, is het nodig gegevens van u te verwerken. Dat doen we altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de Verordening en andere relevante wet- en regelgeving.

U heeft in beginsel de keuze of u persoonsgegevens aan ons wilt verstrekken of niet. Voor het uitvoeren van een aantal van onze diensten is verwerking van uw persoonsgegevens echter noodzakelijk.

2. Doelen van verwerking

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn verzamelt en verwerkt Aboma persoonsgegevens met als doel:

 • communicatie die betrekking heeft op de uitvoering van onze diensten;
 • het informeren over ontwikkelingen binnen Aboma en over onze dienstverlening;
 • het verstrekken van persoonscertificaten;
 • het in contact komen met potentiële opdrachtgevers en werknemers;
 • het bieden van de mogelijkheid om gebruik te maken van de diverse software-tools;
 • het voldoen aan wettelijke (bewaar) verplichtingen;
 • het geven van inzage aan toezichthouders en accreditatieinstellingen;
 • het optimaliseren van het gebruik van de website van Aboma

3. Welke persoonsgegevens verzamelt en verwerkt Aboma?

In het algemeen bestaan de persoonsgegevens die wij verzamelen uit:

 • basisinformatie zoals uw voorletter(s) en/of voor- en achternaam;
 • (zakelijke) contactgegevens zoals uw telefoonnummer, e-mailadres en/of postadres;
 • technische gegevens zoals uw IP-adres, het apparaat waarmee u onze website bezoekt en de pagina’s die u bekijkt ;
 • alle overige persoonsgegevens die wij van u of over u ontvangen en die wij gebruiken voor de hiervoor genoemde doeleinden.

In geval van persoonscertificering worden verder persoonsgegevens verzameld die kunnen bestaan uit opleiding, geboortedatum en geboorteplaats. Met de door Aboma afgegeven persoonscertificering kan deskundigheid aangetoond worden op het gebied van veiligheid. De grondslag voor het gebruik van deze specifieke persoonsgegevens betreft een wettelijke verplichting.

4. Verwerkingsgronden

Aboma verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG, namelijk indien:

 • de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen (“uitvoering van de overeenkomst”), of
 • de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Aboma rust (“wettelijke plicht”), of
 • de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Aboma of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van u zwaarder wegen dan die belangen (“gerechtvaardigd belang”), of
 • indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden (“toestemming”).

 5. Welke persoonsgegevens deelt Aboma met anderen?

Aboma verstrekt gegevens enkel en alleen aan derden om te voldoen aan een wettelijke verplichting of indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst. Indien organisaties persoonsgegevens in opdracht van Aboma verwerken en conform de AVG zijn aan te merken als ‘verwerkers’, bestaat er een verwerkersovereenkomst tussen Aboma en de betreffende organisatie.

6. Communicatie en cookies

Er zijn vele mogelijkheden om met Aboma te communiceren. Bij telefonische of e-mail communicatie bewaren wij uw gegevens in onze systemen om (opnieuw) contact met u op te nemen.

Indien u gebruik maakt van onze websites maken wij gebruik van cookies om de website goed te laten werken en de gebruikerservaring te optimaliseren. Ook worden cookies gebruikt voor het uitvoeren van analyses.

De website van Aboma kent ook formulieren en klant specifieke domeinen. Door het invoeren van persoonsgegevens geeft u Aboma specifiek toestemming deze gegevens te verzamelen en te verwerken voor de betreffende doeleinden.

7. Hoelang bewaart Aboma uw persoonsgegevens?

Aboma bewaart uw persoonsgegevens gedurende een termijn die past bij de grondslag waarvoor wij uw gegevens verzameld hebben, tenzij een wettelijke regeling of de toezichthouder voorschrijft dat wij uw gegevens langer moeten bewaren.

8. Hoe beveiligt Aboma uw persoonsgegevens?

Aboma heeft alle redelijke technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Alleen medewerkers van Aboma die persoonsgegevens nodig hebben om hun werkzaamheden te kunnen uitvoeren, hebben (rechtstreeks) toegang tot deze gegevens. Al onze medewerkers zijn contractueel en wettelijk verplicht de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren. Deze verplichting leggen we ook op aan derden die door ons worden ingeschakeld voor het uitvoeren van diensten.

Indien, ondanks onze maatregelen, er toch sprake is van een beveiligingsincident zullen wij u hierover informeren. Tevens informeren wij u over maatregelen die een vergelijkbaar incident in de toekomst moeten voorkomen.

9. Welke rechten heeft u in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens?

U heeft het recht uw door ons verzamelde persoonsgegevens in te zien, te laten wijzigen of te laten corrigeren. Tevens kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens te laten verwijderen. Wij kunnen u in dat geval verzoeken u te legitimeren, alvorens wij uitvoering geven aan uw verzoek. Indien wij uw persoonsgegevens niet kunnen verwijderen, zullen wij u gemotiveerd laten weten waarom dat niet kan. In alle andere gevallen zorgen wij er voor dat uw persoonsgegevens binnen redelijke termijn verwijderd en/of gewijzigd worden. U kunt uw verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering sturen aan info@aboma.nl.

10. Wijzigingen

In verband met wijzigingen in toepasselijke wet- en regelgeving zal Aboma deze verklaring van tijd tot tijd kunnen aanpassen. Als sprake is van wijzigingen die één of meer betrokkenen in aanmerkelijke mate kunnen treffen, dan zullen die betrokkenen hierover worden geïnformeerd. De laatste versie van deze privacyverklaring zal altijd gepubliceerd zijn op onze website.

11. Vragen en contact

Indien u vragen, opmerkingen of een klacht heeft ten aanzien van de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door Aboma, dan kunt u altijd contact opnemen met Aboma via info@aboma.nl. Zie tevens www.aboma.nl/contact. Daarnaast heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, indien u van mening bent dat wij niet juist omgaan met uw persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap.

Deze privacyverklaring is laatstelijk gewijzigd op 10 juni 2022.

 

Pijl Links Terug

Meer weten? Vul het formulier in en wij nemen contact op.