Corona update:

 

Vanuit de diverse instanties zijn aanvullende statements gepubliceerd voor wat betreft de geldigheid van persoonsgebonden- en bedrijfscertificatie. Graag uw aandacht hiervoor!

PERSOONSGEBONDEN- EN BEDRIJFSCERTIFICATIE

De SSVV, belast met het ontwikkelen en onderhouden van certificatieschema’s, heeft op haar website gepubliceerd hoe zij omgaat met persoonsgebonden VCA-certificatie en bedrijfscertificatie in navolging van de genomen maatregelen door het kabinet:

https://www.ssvv.nl/actueel/ssvv-neemt-maatregelen-vanwege-coronavirus

Aanvullend geldt voor bedrijfscertificaten van Aboma Certificering het volgende:
Op basis van IAF-document ID3 en RvA-document T-051 heeft Aboma Certificering een werkwijze opgesteld voor buitengewone gebeurtenissen en omstandigheden. De procedure Werkwijze buitengewone gebeurtenissen kunt u hier downloaden. De crisis rond het coronavirus hoort in de categorie buitengewone gebeurtenissen en omstandigheden.

In het kort heeft deze werkwijze invloed op initiële audits, heraudits en surveillance audits die in deze periode worden uitgevoerd en daardoor beïnvloed worden:

  • Audits die, met in achtneming van de richtlijnen van het RIVM kunnen worden uitgevoerd, worden uitgevoerd. Hierbij maken we gebruik van middelen waardoor audits op afstand mogelijk zijn. De auditor spreekt met u af welke zaken op afstand (via Microsoft Teams of Skype) uitgevoerd kunnen worden.
  • Voor initiële audits geldt dat deze alleen afgerond kunnen worden als de normale bedrijfsvoering geaudit kan worden volgens het opgestelde auditplan. Het kan daarbij nodig zijn zaken uit te stellen tot deze buitgengewone omstandigheid is opgeheven.
  • Voor heraudits geldt dat deze uitgevoerd kunnen worden als alle gebruikelijke werkzaamheden beoordeeld kunnen worden. Heraudits kunnen uitgesteld worden tot het moment waarop de normale bedrijfsvoering geaudit kan worden. Dit geldt alleen indien de gebruikelijke dienstverlening niet beoordeeld kan worden. Indien het certificaat verloopt voordat deze audit plaats kan vinden, kan de Manager Certificering van Aboma Certificering besluiten om het certificaat voor een periode van maximaal 6 maanden te verlengen. Neem hiervoor contact op met Wouter Riel (riel@abomacertificering.nl).
  • Voor surveillance audits geldt dat deze uitgevoerd kunnen worden als de gebruikelijke dienstverlening beoordeeld kan worden. Voor surveillance audits die worden uitgesteld, geldt dat deze kunnen worden uitgesteld totdat de buitengewone omstandigheid is opgeheven. Dit kan tot maximaal 3 maanden na de certificatiedatum. Audits moeten zo snel mogelijk na opheffen van de bijzondere situatie worden ingepland en uitgevoerd.
  • Voor audits voor certificatieschema’s waarbij de schemabeheerder een aanvullende beslissing heeft genomen, geldt dat deze richtlijnen door Aboma Certificering gevolgd zullen worden. Neem, indien u verwacht dat dit voor u van toepassing is, contact met ons op.
Pijl links Terug
certificaat

Meer weten? Vul het formulier in en wij nemen contact op.